• 05 December 2017

የኢትዮጵያኦሊምፒክኮሚቴ ከወጣቶችናስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከህዳር 18 ቀን 2010 ዓ.ም. ጀምሮ ለ4 ተከታታይ ቀናት በአዳማ ሲሰጥ የቆየዉ የስፖርት አስተዳደር ስልጠና ትናንት ተጠናቀቀ፡፡ በዚህ ስልጠና ላይ የተሳተፉ ከፍተኛ የስፖርት አመራሮችና ባለሞያዎች ቆይታቸዉ ጥሩ እንደነበረና በስልጠናዉ ላይ ያገኙት ዕዉቀት በቀጣይ ላለዉ ስራቸዉ እጅግ ጠቃሚና ወቅታዊ ነዉ ቀጣይነት ቢኖረዉ ለስፖረቱ ዕድገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ይኖረዋል ሲሉ ነገር ግን የሴቶችን ቁጥር በስፖርት አመራርነት እና ተሳታፊነት ከማሳደግ አንፃር ሚኒስትር መስሪያቤቱም ሆነ የኢትዮጵያኦሊምፒክኮሚቴ ሊያስቡበትና ሊሰሩበት ይገባል በማለት በማጠቃለያ ስነስርዓቱ ላይ አስተያየታቸዉን ሰጥተዋል፡፡

  • 05 December 2017

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ከወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ከህዳር 18 ቀን 2010 ዓ.ም. ጀምሮ ለ4 ተከታታ ቀናት የሚቆይ የስፖርት አስተዳደር ስልጠና በአዳማ መስጠት ጀመረ፡፡ ይህ ስልጠና ለየት የሚያደርገው በአገር አቀፍ ደረጃ በተለይም ለስፖርት አመራሩና ባለሙያው የተዘጋጀ ሲሆን በስልጠናው ላይ የክልል ስፖርት ዘርፍ አመራሮች፣ የከፍተኛትምህርትተቋማት፣ የሀገርአቀፍስፖርትማህበራት ጽ/ቤትኃላፊዎች፣ የስፖርት ማሠልጠኛ ማዕከላትና እንዲሁም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስፖርት ዘርፍ ዳይሬክተሮች በአጠቃላይ ወደ 86 የሚሆኑ የዘርፍ ተዋንያን እየተሳተፉ ይገኛሉ፡፡

  • 16 November 2017

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ከአለም አቀፍ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ጋር በመተባበር ከህዳር 03 እስከ 07 ቀን 2010 ዓ.ም. በኦሮሚያ  ክልልበጅማና አካባቢዋ ከሚገኙ 11 ዞኖችና ከተማዎች ለተውጣጡ የስፖርት ባለሙያዎች እና አመራሮች ሲሰጥ የነበረው የስፖርት አስተዳደር ኮርስ ተጠናቀቀ፡፡

  • 14 November 2017

የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ከአለም አቀፍ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ጋር በመተባበር ከህዳር 03 እስከ 07 ቀን 2010 ዓ.ም. የሚቆይ የስፖርት አስተዳዳር ሥልጠና በጅማ መስጠት ጀመረ፡፡

ስልጠናዉ በኦሮሚያ ክልል በጅማና አካባቢዋ ከሚገኙ 11 ዞኖችና ከተማዎች የተውጣጡ የስፖርት አመራሮችና ባለሞያዎች በድምሩ 35 ሰልጣኞችን ያካተተ ነዉ፡፡

Total votes : 9
Return to Poll